Good Day Human


Good day to you.
Saluton. (in Esperanto)